Nawigacja

 • UWAGA!!!

  W związku z rozpoczynającą się 1 marca 2021 roku rekrutacją na rok szkolny 2021/2022 wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

   

  Poniedziałek: od 9:00 do 10:30 oraz od 15:00 do 16:00

  Wtorek od 9:00 do 12:00 oraz od 15:00 do 16:00

  Środa od 15:00 do 16:00

  Czwartek od 9:00 do 12:00 oraz od 15:00 do 16:00

  Piątek od 9:00 do 12:00 oraz od 15:00 do 16:00  

   

                                                                                                                                              Halina Zawadzka

                                                                                                                                         Dyrektor  przedszkola  

 • REKRUTACJA !

  Drogi rodzicu

  Rekrutacja do publicznych przedszkoli rozpocznie się od 1 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r. w systemie informatycznym NABO.

   

  Logowanie do systemu odbywa się przez stronę:
   jastrzebie-zdroj.nabory.pl

   

  Na tej stronie znajdują się również oferty placówek, dokładny opis przedszkoli oraz elektroniczny wniosek.

  1. Wypełnienie wniosku elektronicznego jest równoznaczne z zalogowaniem się do systemu NABO.
  2. Deklaracji o kontynuowaniu nauki NIE składasz w systemie.
  • Jeśli Twoje dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że złożysz pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu.
  1. Rekrutacja obejmuje 22 Publiczne Przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju.
  2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (urodzone w latach 2018-2015) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
  3. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
  4. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
  5. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.
  6. Przydział dzieci do właściwych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

   

  Postępowanie rekrutacyjne w systemie NABO:

   

  1. Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z dostępu do komputera i Internetu wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
   • drukują 2 egzemplarze wypełnionego wniosku i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
  • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
  • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, które automatycznie wydrukują się wraz ze wnioskiem.
  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
  • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczenie.
  • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia w postaci oświadczenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
  • Podpisane oświadczenie jest warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do przedszkola.
  1. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
  • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
   na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

   

  W Mieście Jastrzębie-Zdrój istnieje Przedszkole Specjalne, do którego nie przeprowadza się rekrutacji. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia pedagogów specjalnych, psychologów, neurologopedów, tyflopedagoga, surdopedagoga. W placówce prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

   

 • JASTRZĘBSKI BUDŻET OBYWATELSKI.

   

   

  Szanowni Państwo,

  Zachęcamy do aktywnego włączenia się do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego i podjęcia dyskusji na temat tego, co możecie zrealizować w naszym mieście. Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród grona pedagogicznego, uczniów jak i opiekunów.

  Wszelkie informacje w przedmiocie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego udzielają pracownicy Wydziału Dialogu Społecznego: 32 47 85 347, adres e-mail: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl

   

   

  Barbara Więckowska
  Naczelnik  - Wydział Dialogu Społecznego
  T: +48 32 47 85 349 | | E: bwieckowska@um.jastrzebie.pl
  Urząd Miasta | al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska

                    

   

                    Ruszyła kolejna edycja Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.  Do dyspozycji mieszkańców jest aż 2,6 mln złotych,  które mogą przeznaczyć na zadania ogólnomiejskie - 520 000 zł i osiedlowe / sołeckie – 2 000 080 zł (dokładne kwoty przypadające na poszczególne jednostki pomocnicze znajdują się tutaj: https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/budzet-obywatelski/zasady-budzetu
             Począwszy od tego roku, pomysły na realizację zadań mogą zgłaszać mieszkańcy naszego miasta, bez
  względu na wiek – pamiętać trzeba jedynie, że do wniosku złożonego przez osobę niepełnoletnią konieczne jest dołączenie zgody opiekuna prawnego.
           Pomysły można składać od 1 do 21 marca. Aby zwiększyć szanse na pozytywną weryfikację wniosku,
  swoje koncepcje warto konsultować z urzędnikami już teraz.
           Szczegółowe zasady Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, niezbędne do pobrania dokumenty
  i wszelkie informacje znaleźć można na https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/budzet- obywatelski
                                                                                 Zachęcamy też do obserwowania naszego profilu Facebook

 • REKRUTACJA 2021/2022

      SZANOWNI RODZICE !

  Uprzejmie informujemy, iż od 1 marca 2021 roku rozpoczynamy postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola nie podlegają rekrutacji.

  Rodzice otrzymają od wychowawców "Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022", którą należy wypełnić, podpisać i oddać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postepowania rekrutacyjnego. Brak Deklaracji oznacza rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu.

  Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone w formie elektronicznej przez stronę Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
  Bardzo prosimy o zapoznanie się z  Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój   oraz  z Zarządzeniem Pani Prezydent - Anny Hetman, które zostały umieszczone w załącznikach:

  Uchwała Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój I.10.2021(1).pdf

  Zarzadzenie-prezydenta-miasta-wraz-z-harmonogramem-rekrutacji.pdf

 • Uwaga!!!

   

  Serdecznie zapraszamy dzieci ze wszystkich grup wiekowych na bal karnawałowy, który odbędzie się

  5 lutego 2021 roku( tj. piątek).

  W tym roku każda grupa bawi się w swojej sali, prosimy rodziców o przebranie dzieci w dowolny strój karnawałowy.

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie sesji fotograficznej.

   

 • Szczęśliwego Nowego 2021 Roku!!!

 • Wesołych Świąt!!!

   

  Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz, jaśniejących pierwszą gwiazdką.Niech z nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda i czarem swej melodii spełni Wasze marzenia.                                           

                                                                          

                                                                                          Życzy dyrektor i pracownicy przedszkola

   

 • UWAGA!!!

    

   

   

   

  W poniedziałek tj. 7 grudnia 2020 roku nasze przedszkole odwiedzi Święty Mikołaj z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.  W związku z tym bardzo prosimy, aby w miarę możliwości dzieci były ubrane w czerwone bluzeczki/ koszulki/ sweterki lub w jakiś akcent czerwono-biały. Mile widziane czapeczki mikołajowe.

                                       Serdecznie zapraszamy!!!

   

   

   

 • Uwaga!!!

  Szanowni Rodzice!!!

  W związku z nadal trwającą znaczną absencją chorobową naszych pracowników i koniecznością ograniczenia liczebności dzieci w celu zapewnienia im bezpiecznego pobytu w przedszkolu, zwracamy się z gorącą prośbą do rodziców, którzy mają możliwość zapewnienia opieki dzieciom we własnym zakresie, aby pozostawili je w domu.  Bardzo dziękujemy za wsparcie i zrozumienie w tym trudnym dla nas czasie. Prosimy o przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowe dzieci. Życzymy dużo zdrowia.

 • Uwaga!!!

  Szanowni Rodzice!!! 

   

  Uprzejmie informujemy, że ze względu na trudną sytuację epidemiczną w przedszkolu zawieszenie zajęć w Grupie I "Krasnoludki " zostaje przedłużone do 13.11.2020r.

  Rodzice dzieci, które były w przedszkolu w środę tj.04.11.2020r. i miały kontakt z osobą zarażoną zostali telefonicznie poinformowani, że dzieci te mają kwarantannę do 14.11.2020r. 

 • UWAGA!!!

  Szanowni Rodzice!

   

  Uprzejmie informujemy, że zawieszenie zajęć w Grupie V "Motylki" zostaje przedłużone do 09.11.2020r. Zajęcia będą prowadzone zdalnie.

 • Uwaga!!!

  Szanowni Rodzice! 

  Z przykrością informujemy, że w związku z potwierdzonym dodatnim wynikiem testu na COVID - 19 u trzech pracowników zostają zawieszone zajęcia w Grupie I Krasnoludki oraz w grupie II Kotki  od 05.11.2020r. do 09.11.2020r., 

   W Grupie III Żabki, w grupie IV Misie oraz w Grupie V " Motylki" zajęcia zostają zawieszone od 05.11.2020r. do 06.11.2020r., 

  Dzieci z  Grupy I Krasnoludki oraz z Grupy II Kotki, które były w przedszkolu dnia 30.10.2020r. zostają objęte kwarantanną.

  Dzieci z Grupy III Żabki, z Grupy IV Misie oraz z Grupy V Motylki, które były w przedszkolu 29.10.2020r. również zostają objęte kwarantanną.

  Dla dzieci z Grupy III Żabki, Grupy IV Misie i z Grupy V Motylki  zajęcia będą prowadzone zdalnie.

  Zgodnie z nowym rozporządzeniem kwarantanna dotyczy tylko dzieci, które miały kontakt z osobą zarażoną. Rodzice nie będą objęci kwarantanną.

   

 • ZEBRANIE W GRUPIE I "KRASNOLUDKI"

  SZANOWNI RODZICE!!!

   

                  Zapraszamy Rodziców dzieci z Grupy I „Krasnoludki” na zebranie informacyjne w piątek tj. 04.09.2020 roku o godzinie 15:30.

                 Ze względu na bezpieczeństwo prosimy o przybycie jednego rodzica dziecka oraz o nie przyprowadzenie dzieci na zebranie.


                                                        Dyrektor oraz wychowawcy

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY PLACÓWKI OD 1 WRZEŚNIA 2020r.

  Szanowni rodzice!!!

                      Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi organizacji pracy  placówki od 1września 2020r.

  Informacja_dla_rodzicow(1).doc

 • Ważna informacja !!!

   

  SZANOWNI  RODZICE!!!

   

                                                ORGANIZACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

  Drodzy rodzice nowy rok szkolny rozpoczyna się we wtorek, tj. 1 września 2020r. Będzie to inne rozpoczęcie, ponieważ pracujemy w ścisłym reżimie sanitarnym i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 roku.

  Poniżej przedstawiam Państwu wyciąg z wytycznych GIS:

  Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

  Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.

  W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany).

  Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

  W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki  mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki  jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

  Do przedszkola  może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  Dzieci do przedszkola  są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

  Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

  Jeśli dziecko  przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

  Z przedstawionych wytycznych wynika,  że najważniejsze jest ograniczenie kontaktu dzieci między oddziałami, dystans społeczny, przestrzegane higieny, a najważniejsza jest odpowiedzialność wszystkich osób uczestniczących w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Jeżeli dzieci  z różnych oddziałów będą się ze sobą spotykać, to w przypadku stwierdzenia zachorowania dziecka lub członka jego rodziny kwarantanna  może zostać nałożona na wszystkie dzieci w placówce ich rodziny i cały personel przedszkola. Jeżeli natomiast ograniczymy przemieszczanie się dzieci między oddziałami,  to w przypadku potwierdzenia zachorowania dziecka, pracownika lub  rodzica kwarantannie  poddane będą wyłącznie dzieci z jednego oddziału i osoby, które miały z nimi kontakt.  Przedszkole w takim przypadku będzie funkcjonowało  z wyłączeniem jednego oddziału lub dwóch oddziałów.   

   

  W naszym przedszkolu poszczególne grupy funkcjonują   w określonych godzinach.

  Grupa „I” Krasnoludki – 3 latki  od 6:00 do 15:00

  Grupa „II” Kotki  - 3- 4 latki  od 8:00 do 16:30

  Grupa „III” Żabki -    5 latki  od 8:00 do 15:30

  Grupa „IV” Misie - 4- 5 – 6 latki  od 7:30 do 15:00

  Grupa „V” Motylki  - 5 – 6 latki od 8:00 -14:30

   

  Czas pracy oddziałów wynika z możliwości kadrowych placówki.

   

  Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze pobyt w godzinach określonych dla oddziału Państwa dziecka może być wystarczający.  W miarę możliwości będziemy się starały tak przeszeregować dzieci w oddziałach, aby sprostać Państwa oczekiwaniom.   Proszę w tej bardzo  trudnej sytuacji dla zdrowia nas Wszystkich o odpowiedzialne podjęcie decyzji dotyczącej czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

  Najważniejsze jest zdrowie Państwa dzieci i rodziny.

   

  Listy z przydziałem dzieci do nowych grup będą udostępnione 1 września  2020 r. w przedszkolu.

   

  Informację o przydziale dziecka do grupy przedszkolnej można uzyskać telefonicznie pod numerem   32 4713481 dnia 31.08.2020r.

   

   

 • Ważna informacja!!!

  DRODZY RODZICE !

   Bardzo prosimy, aby przed rozpoczęciem zajęć  złożyć  dokumenty , które są niezbędne do zorganizowania naszej pracy od 1 września 2020r.

  Dokumenty można pobrać ze strony internetowej (zostały umieszczone poniżej ),ewentualnie w związku z brakiem możliwości wydruku dokumentów można je odebrać w przedszkolu od środy 26.08.2020r.

  Informację o dziecku proszę dostarczyć w dwóch egzemplarzach , pozostałe dokumenty po jednym egzemplarzu. Oświadczenie i deklarację dotyczącą COVID należy dostarczyć w dniu, w którym dziecko przyjdzie do przedszkola.

  Dokumenty należy dostarczyć do przedszkola do dnia 28.08.2020r.

  Informacja_o_dziecku.docx

  Informacja_o_dziecku.pdf

  Klauzula_RODO.docx

  Klauzula_RODO.pdf

  Zgoda_na_publikacje_wizerunku_dziecka.doc

  Zgoda_na_publikacje_wizerunku_dziecka.pdf

  Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania.docx

  Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania.pdf

  Deklaracja_i_oswiadczenie.docx

  Deklaracja_i_oswiadczenie.pdf

  Upowaznienie_do_odbioru_dziecka_z_przedszkola_2020-2021___klauzula_unformacyjna.docx

  Upowaznienie_do_odbioru_dziecka_z_przedszkola_2020-2021___klauzula_unformacyjna.pdf

   

   

   

 • Dzień otwarty!!!

   Drodzy Rodzice!!!

  Ze  względu na sytuację epidemiczną w tym roku nie będzie

  „Dnia otwartego” w tradycyjnej formie.

   

  Oto kilka wskazówek dla rodziców,  którzy  po raz pierwszy przyprowadzą swoje dzieci  do przedszkola

  PEWNOŚĆ – przedszkole będzie  codziennością  rodziców i  dziecka. Dziecko musi o tym wiedzieć. Dlatego należy dobrze przemyśleć  decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola. Rodzice  powinni być pewni swojej decyzji, konsekwentni i stanowczy.

  MOBILZACJA  – uczęszczanie do przedszkola oznacza, że dziecko staje się dojrzalsze. Należy mówić  o przedszkolu i osobach w nim pracujących z sympatią, budować  atmosferę zaufania i przyjaźni. To sprawi, że dziecko będzie czuło się w przedszkolu pewniej i szybciej minie trudny okres adaptacji.

  SAMODZIELNOŚĆ – należy ją wspierać, aby dziecko czuło się pewnie. Rodzice przyjmujcie wskazówki nauczyciela, ponieważ  to sprawi, że dziecko będzie czuło się pewniej.

  POŻEGNANIE – krótkie i serdeczne, może być z rytuałem pożegnalnym. Jeśli dziecku łatwiej rozstać się z tatą lub babcią i jest taka możliwość, warto z niej skorzystać.

  UŚMIECH – sprawi, że dziecko poczuje się raźniej.

  SŁOWNOŚĆ – jeśli coś dziecku obiecujemy, dotrzymujmy słowa, dzięki temu zwiększamy jego poczucie bezpieczeństwa.

  RELAKS – po dniu spędzonym w przedszkolu dziecko potrzebuje spokoju i odpoczynku, bliskości i rozmowy z ukochanym rodzicem.

  KSIĄŻECZKI TEMATYCZNE  – pozwolą dziecku zapoznać się z przedszkolem i panującymi w nim zasadami, a także słownictwem, które będzie słyszało w placówce.

  PIOSENKI I WIERSZYKI – ich znajomość sprawi, że Twój malec nie będzie czuł się obco w nowym miejscu. Ucz się razem ze swoim dzieckiem.

  JASNE I PRZYSTĘPNE ODPOWIEDZI NA PYTANIA – przedszkole jest dla  dziecka nowością, na pewno ma wiele pytań. Należy ich wysłuchać i starać się odpowiedzieć na nie konkretnie i prostymi słowami.

  ROZMOWA – pracownicy przedszkola są dla dzieci, ale też dla Rodziców. Zawsze chętnie z Rodzicami  porozmawiają,  pomogą, doradzą  i wysłuchają.

   

   

   

 • Ważna informacja!

   

  Drodzy Rodzice!!!

   

    Bardzo prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi pobytu waszego dziecka w placówce :

  Informacje dla rodziców:

  Przedszkole jest czynne od 6:00 do 16:30.

  W przedszkolu obowiązuje elektroniczna ewidencja obecności dziecka.

  Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z usług przedszkola.

  1.Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad podstawę programową.

  2.Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli.

  3.Każdemu dziecku przysługuje jedna indywidualna karta zbliżeniowa z przypisanym numerem, którą Rodzic/Opiekun prawny otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie.

  4.Karta jest własnością Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

  5.Rodzice/Opiekunowie prawni oraz osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej  do czytnika rejestrującego wejście i wyjście.

  6.Rodzice/Opiekunowie prawni oraz osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej dziecka do czytnika.

  7.W przypadku braku przyłożenia karty zbliżeniowej w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka Rodzic/Opiekun prawny oraz osoba przyprowadzająca, bądź odbierająca dziecko zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osobę dyżurującą, która  odnotuje ten fakt wpisem do „Rejestru pobytu dziecka w przedszkolu bez użycia karty”. Informacja ta musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem.

  8.Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia skutkuje naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w przedszkolu, tj. od godz. 6:00 do 16:30 z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej .

  Rodzic/Opiekun prawny oraz osoby upoważnione do przyprowadzania bądź odbioru dziecka są zobowiązani do przestrzegania deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

   

  ZASADY UBEZPIECZENIA DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

  Ubezpieczenie dzieci jest dobrowolne, rodzice mogą skorzystać z dostępnych ofert firm ubezpieczających. Przedszkole nie jest stroną w ubezpieczeniu, a zainteresowani rodzice robią to we własnym zakresie.

   

   

   

  UBIÓR DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

  Ubranie powinno być wygodne (getry, spodnie dresowe, koszulka na krótki rękaw,  obuwie o twardej gumowej podeszwie (nie klapki, balerinki, itp.).

  W szatni należy zostawić komplet ubrań na przebranie w razie potrzeby :) (w materiałowym, podpisanym woreczku: majteczki, spodenki, koszulkę).

   

  Do przedszkola nie przynosimy żadnych zabawek, lalek, pluszaków i innych przedmiotów.

   

  Do przedszkola należy przyprowadzać wyłącznie zdrowe dzieci bez jakichkolwiek objawów chorobowych

   

   Ze względu  na panującą pandemię nie będą organizowane wycieczki, spotkania z rodzicami oraz imprezy i uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości. 

   

  Na stronie internetowej na bieżąco będą zamieszczane wszystkie informacje dotyczące pracy placówki.

   

  Bardzo prosimy rodziców o zapoznanie się z   Procedurą bezpieczeństwa dotyczącą „PRACY PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM”, która jest dostępna na stronie internetowej przedszkola.

   

   

 • PODZIĘKOWANIA

   

   

   

  Te słowa pełne wdzięczności  kieruję  do  rodziców dziękując za trud i

  zaangażowanie jakie wkładaliście w zdalną edukację Waszych dzieci.

  Doceniam Wasze wsparcie i poświęcony czas .

  Dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość.

   Bez Was nie osiągnęlibyśmy tak wiele!

   

  DZIĘKUJĘ !!!

   

  Wszystkim dzieciom i rodzicom życzę wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

  Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil!

   

   

  Dyrektor Przedszkola

  mgr Halina Zawadzka

   

   

 • Bezpieczne wakacje

  Wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom,

  życzymy wspaniałych, wesołych i bezpiecznych wakacji.

  Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i słonecznych dni !!!

strona: