Nawigacja

 • UWAGA!!!

  Szanowni Rodzice!!! 

   

  Informujemy, iż  przyjmujemy zapisy dzieci na dyżur wakacyjny.

  W tym roku w miesiącu lipcu 2021 roku dyżur pełni Publiczne Przedszkole Nr 5 ulica Kaszubska 4, 

   natomiast w miesiącu sierpniu 2021 roku dyżur pełni Publiczne Przedszkole Nr 4 ulica Kurpiowska 15.

  Wniosek o przyjęcie dziecka do danego przedszkola należy  pobrać w placówkach u Pani intendent i wypełniony złożyć 

  do 31 maja 2021 roku.

   

                                                                                    Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 - Halina Zawadzka

 • NARODOWY SPIS POWSZECHNY.

   

  Narodowy Spis Powszechny 2021

  Od 1 kwietnia do 30 września potrwa spis powszechny. Odpowiadamy w nim między innymi na pytania na temat wykształcenia, sytuacji mieszkaniowej i narodowości. Jego podstawową formą jest samodzielny spis (samospis) poprzez dedykowaną stronę internetową https://spis.gov.pl/.

  Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą dokonać samospisu korzystając z komputera znajdującego się w jastrzębskim Urzędzie Miasta. W tym celu należy skontaktować się z Koordynatorem Gminnego Biura Spisowego pod numerem telefonu 32 47 85 243. Są to jednak udogodnienia stworzone wyłącznie z myślą o osobach, które będą spisywać się samodzielnie.

  Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę 4 maja. Będą przeprowadzać rozmowy z osobami, które nie są w stanie dokonać samospisu. Ze względu na pandemię nie zapukają do naszych drzwi. Wywiady będą przeprowadzać telefonicznie.

  Osoby, które chcą spisać się już teraz, a nie mają możliwości dokonania samospisu, mogą dzwonić na infolinię 22 279 99 99. Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie są wstrzymane do odwołania.

 • Szanowni Rodzice!!!

  Zawieszenie zajęć stacjonarnych w przedszkolach zostało przedłużone do 18 kwietnia 2021 roku.

  Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor przedszkola ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu na wniosek rodziców dzieci:

  1. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  2. rodziców dzieci , którzy:

  3. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

  • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

  • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

  • wykonują działania ratownicze,

  • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

  • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,

  • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

  • są zatrudnieni w placówkach opekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

  • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

  • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek.

            Dla dzieci, które w tym czasie nie uczęszczają do przedszkola nauczyciele prowadzą zajęcia z 

             wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość.

   

                                                                                                                    Dyrektor PP5 Halina Zawadzka

 • WESOŁYCH ŚWIĄT !

 • Uwaga!!!

   

  SZANOWNI RODZICE!!!

  Informujemy, że dla dzieci, które nie będą uczęszczać do przedszkola ze względu na ograniczenia związane z pandemią prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - materiały będą zamieszczane dla każdej grupy na stronie internetowej naszego przedszkola

                                                                     Halina Zawadzka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5

   

 • Nowe obostrzenia!!!

  Szanowni Rodzice!!!

   

  W związku z nowymi obostrzeniami od 27 marca 2021 roku do 09 kwietnia 2021 roku  przedszkole będzie świadczyło usługi wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych oraz w służbach porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych związanych z walką z COVID 19.

   

  Rodziców wykonujących wyżej wymienione zawody, którzy chcą skorzystać z opieki przedszkolnej prosimy o zgłoszenie tego faktu dnia 26 marca 2021r.

  Numer telefonu: 32 47 13 481.

   

                                                                                                             Halina Zawadzka - Dyrektor przedszkola

 • Nowe obostrzenia!!!

      Szanowni Rodzice - rząd ogłosił   nowe obostrzenia.

   

  Będą obowiązywały przez najbliższe dwa tygodnie. Wśród nich znalazły się ograniczenia dotyczące funkcjonowania żłobków i przedszkoli. Placówki te zostaną zamknięte, jednak nie będzie to dotyczyło wszystkich.

  -„ Analizowaliśmy sytuację w żłobkach i przedszkolach. Nie mamy tam co prawda dużego przyrostu zachorowań, ale związana z tym mobilność i kwestia wciskania hamulca awaryjnego, przekonują nas do tego, żeby przedszkola i żłobki zostały zamknięte”- powiedział w czwartek na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. 

   

  Jak przekazał placówki te będą zamknięte od 27 marca do 9 kwietnia. Pojawią się jednak wyjątki. 

  - Przedszkola i żłobki zostaną zamknięte ale dzieci  medyków i służb porządkowych, m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, a przede wszystkim personelu medycznego będą miały  zapewnioną opiekę, by nie odciągać szczególnie młodych lekarzy od pracy w szpitalach i walce z Covidem - przekazał szef MZ.

   

  - Rodzice nadal będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego – dodał minister zdrowia Adam Niedzielski  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-03-25/nowe-obostrzenia-od-kiedy-beda-zamkniete-przedszkola/

   

   

                                                                                                    Halina Zawadzka - Dyrektor przedszkola

 • Deklaracja dostepności

  DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

   

  Publiczne Przedszkole Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole5jastrzebie.edupage.org

   

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

  Brak formularza kontaktowego z dowiązanymi etykietami tekstowymi.

  Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

  Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-20

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Halina Zawadzka. Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu 32 4713 481 lub pisząc na adres e-mail: poczta@pp5.jastrzebie.pl  tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   

  Informacje na temat procedury odwoławczej

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Publiczne Przedszkole Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju mieści się w jednym dwukondygnacyjnym  budynku.

  Budynek nie jest  przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. 

  Przedszkole nie posiada miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

  Brak tłumacza języka migowego.

  Dyrektor placówki zezwala na wstęp z psem asystującym.

 • UWAGA!!!

  W związku z rozpoczynającą się 1 marca 2021 roku rekrutacją na rok szkolny 2021/2022 wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

   

  Poniedziałek: od 9:00 do 10:30 oraz od 15:00 do 16:00

  Wtorek od 9:00 do 12:00 oraz od 15:00 do 16:00

  Środa od 15:00 do 16:00

  Czwartek od 9:00 do 12:00 oraz od 15:00 do 16:00

  Piątek od 9:00 do 12:00 oraz od 15:00 do 16:00  

   

                                                                                                                                              Halina Zawadzka

                                                                                                                                         Dyrektor  przedszkola  

 • REKRUTACJA !

  Drogi rodzicu

  Rekrutacja do publicznych przedszkoli rozpocznie się od 1 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r. w systemie informatycznym NABO.

   

  Logowanie do systemu odbywa się przez stronę:
   jastrzebie-zdroj.nabory.pl

   

  Na tej stronie znajdują się również oferty placówek, dokładny opis przedszkoli oraz elektroniczny wniosek.

  1. Wypełnienie wniosku elektronicznego jest równoznaczne z zalogowaniem się do systemu NABO.
  2. Deklaracji o kontynuowaniu nauki NIE składasz w systemie.
  • Jeśli Twoje dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że złożysz pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu.
  1. Rekrutacja obejmuje 22 Publiczne Przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju.
  2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (urodzone w latach 2018-2015) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
  3. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
  4. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
  5. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.
  6. Przydział dzieci do właściwych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

   

  Postępowanie rekrutacyjne w systemie NABO:

   

  1. Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z dostępu do komputera i Internetu wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
   • drukują 2 egzemplarze wypełnionego wniosku i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
  • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
  • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, które automatycznie wydrukują się wraz ze wnioskiem.
  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
  • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczenie.
  • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia w postaci oświadczenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
  • Podpisane oświadczenie jest warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do przedszkola.
  1. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
  • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
   na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

   

  W Mieście Jastrzębie-Zdrój istnieje Przedszkole Specjalne, do którego nie przeprowadza się rekrutacji. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia pedagogów specjalnych, psychologów, neurologopedów, tyflopedagoga, surdopedagoga. W placówce prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

   

 • JASTRZĘBSKI BUDŻET OBYWATELSKI.

   

   

  Szanowni Państwo,

  Zachęcamy do aktywnego włączenia się do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego i podjęcia dyskusji na temat tego, co możecie zrealizować w naszym mieście. Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród grona pedagogicznego, uczniów jak i opiekunów.

  Wszelkie informacje w przedmiocie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego udzielają pracownicy Wydziału Dialogu Społecznego: 32 47 85 347, adres e-mail: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl

   

   

  Barbara Więckowska
  Naczelnik  - Wydział Dialogu Społecznego
  T: +48 32 47 85 349 | | E: bwieckowska@um.jastrzebie.pl
  Urząd Miasta | al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska

                    

   

                    Ruszyła kolejna edycja Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.  Do dyspozycji mieszkańców jest aż 2,6 mln złotych,  które mogą przeznaczyć na zadania ogólnomiejskie - 520 000 zł i osiedlowe / sołeckie – 2 000 080 zł (dokładne kwoty przypadające na poszczególne jednostki pomocnicze znajdują się tutaj: https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/budzet-obywatelski/zasady-budzetu
             Począwszy od tego roku, pomysły na realizację zadań mogą zgłaszać mieszkańcy naszego miasta, bez
  względu na wiek – pamiętać trzeba jedynie, że do wniosku złożonego przez osobę niepełnoletnią konieczne jest dołączenie zgody opiekuna prawnego.
           Pomysły można składać od 1 do 21 marca. Aby zwiększyć szanse na pozytywną weryfikację wniosku,
  swoje koncepcje warto konsultować z urzędnikami już teraz.
           Szczegółowe zasady Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, niezbędne do pobrania dokumenty
  i wszelkie informacje znaleźć można na https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/budzet- obywatelski
                                                                                 Zachęcamy też do obserwowania naszego profilu Facebook

 • REKRUTACJA 2021/2022

      SZANOWNI RODZICE !

  Uprzejmie informujemy, iż od 1 marca 2021 roku rozpoczynamy postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola nie podlegają rekrutacji.

  Rodzice otrzymają od wychowawców "Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022", którą należy wypełnić, podpisać i oddać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postepowania rekrutacyjnego. Brak Deklaracji oznacza rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu.

  Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone w formie elektronicznej przez stronę Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
  Bardzo prosimy o zapoznanie się z  Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój   oraz  z Zarządzeniem Pani Prezydent - Anny Hetman, które zostały umieszczone w załącznikach:

  Uchwała Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój I.10.2021(1).pdf

  Zarzadzenie-prezydenta-miasta-wraz-z-harmonogramem-rekrutacji.pdf

 • Uwaga!!!

   

  Serdecznie zapraszamy dzieci ze wszystkich grup wiekowych na bal karnawałowy, który odbędzie się

  5 lutego 2021 roku( tj. piątek).

  W tym roku każda grupa bawi się w swojej sali, prosimy rodziców o przebranie dzieci w dowolny strój karnawałowy.

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie sesji fotograficznej.

   

 • Szczęśliwego Nowego 2021 Roku!!!

 • Wesołych Świąt!!!

   

  Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz, jaśniejących pierwszą gwiazdką.Niech z nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda i czarem swej melodii spełni Wasze marzenia.                                           

                                                                          

                                                                                          Życzy dyrektor i pracownicy przedszkola

   

 • UWAGA!!!

    

   

   

   

  W poniedziałek tj. 7 grudnia 2020 roku nasze przedszkole odwiedzi Święty Mikołaj z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.  W związku z tym bardzo prosimy, aby w miarę możliwości dzieci były ubrane w czerwone bluzeczki/ koszulki/ sweterki lub w jakiś akcent czerwono-biały. Mile widziane czapeczki mikołajowe.

                                       Serdecznie zapraszamy!!!

   

   

   

 • Uwaga!!!

  Szanowni Rodzice!!!

  W związku z nadal trwającą znaczną absencją chorobową naszych pracowników i koniecznością ograniczenia liczebności dzieci w celu zapewnienia im bezpiecznego pobytu w przedszkolu, zwracamy się z gorącą prośbą do rodziców, którzy mają możliwość zapewnienia opieki dzieciom we własnym zakresie, aby pozostawili je w domu.  Bardzo dziękujemy za wsparcie i zrozumienie w tym trudnym dla nas czasie. Prosimy o przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowe dzieci. Życzymy dużo zdrowia.

 • Uwaga!!!

  Szanowni Rodzice!!! 

   

  Uprzejmie informujemy, że ze względu na trudną sytuację epidemiczną w przedszkolu zawieszenie zajęć w Grupie I "Krasnoludki " zostaje przedłużone do 13.11.2020r.

  Rodzice dzieci, które były w przedszkolu w środę tj.04.11.2020r. i miały kontakt z osobą zarażoną zostali telefonicznie poinformowani, że dzieci te mają kwarantannę do 14.11.2020r. 

 • UWAGA!!!

  Szanowni Rodzice!

   

  Uprzejmie informujemy, że zawieszenie zajęć w Grupie V "Motylki" zostaje przedłużone do 09.11.2020r. Zajęcia będą prowadzone zdalnie.

 • Uwaga!!!

  Szanowni Rodzice! 

  Z przykrością informujemy, że w związku z potwierdzonym dodatnim wynikiem testu na COVID - 19 u trzech pracowników zostają zawieszone zajęcia w Grupie I Krasnoludki oraz w grupie II Kotki  od 05.11.2020r. do 09.11.2020r., 

   W Grupie III Żabki, w grupie IV Misie oraz w Grupie V " Motylki" zajęcia zostają zawieszone od 05.11.2020r. do 06.11.2020r., 

  Dzieci z  Grupy I Krasnoludki oraz z Grupy II Kotki, które były w przedszkolu dnia 30.10.2020r. zostają objęte kwarantanną.

  Dzieci z Grupy III Żabki, z Grupy IV Misie oraz z Grupy V Motylki, które były w przedszkolu 29.10.2020r. również zostają objęte kwarantanną.

  Dla dzieci z Grupy III Żabki, Grupy IV Misie i z Grupy V Motylki  zajęcia będą prowadzone zdalnie.

  Zgodnie z nowym rozporządzeniem kwarantanna dotyczy tylko dzieci, które miały kontakt z osobą zarażoną. Rodzice nie będą objęci kwarantanną.

   

strona: