Nawigacja

 • Życzenia.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
  Czas odradzania się wiary w si
  łę Chrystusa
  i drugiego cz
  łowieka.
  Życzymy, aby Święta Wielkanocne
  przynios
  ły radość oraz wzajemną życzliwość.
  By sta
  ły się źródłem wzmacniania ducha.
  Niech Zmartwychwstanie, kt
  óre niesie odrodzenie,
  nape
  łni Was pokojem i wiarą,
  niech da siłę w pokonywaniu trudności
  i pozwoli z ufnością patrzeć w przysz
  łość...

  Życzą  Dyrekcja

  i personel przedszkola.

 • KONTAKT.

   

  Szanowni rodzice!

                                        W razie jakichkolwiek pytań , trudności prosimy o kontakt  z dyrektorem przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.  Jednocześnie przypominamy ,iż z nauczycielami poszczególnych grup można się kontaktować poprzez e-mail  podany w zakładce grupy.

   

 • BĘDZIE DOBRZE - zaproszenie do udziału w akcji międzynarodowej.

   

  Szanowni Państwo!


                Zapraszamy do udziału w wydarzeniu na Facebooku  Przedszkola Specjalnego z Jastrzębia - Zdroju pt. "Będzie dobrze". Poniżej link:

 • BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM I W INTERNECIE.

  Szanowni rodzice!


                  Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, jest jednym z podstawowych zadań systemu oświaty.Szkoły i placówki, zapewniając uczniom dostęp do internetu, są zobowiązane podejmować działania za bezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.W przypadku konieczności pracy zdalnej, zapewnienie bezpieczeństwa dzieci pozostających w domu spoczywa na ich rodzicach. Są oni także odpowiedzialni za potencjalne szkody, jakie mogą spowodować ich dzieci za pośrednictwem internetu innym osobom.

  Poniżej znajdą Państwo wybrane, możliwe zagrożenia, na które należy zwrócić uwagę.

  Bezpieczna_praca_z_komputerem_i_w_internecie..docx

 • LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PP NR 5 NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

  Szanowni Państwo!

   

      W poniższych plikach znajduje się  informacja - lista dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola nr 5 w Jastrzębiu -Zdroju na rok szkolny 2020/2021. W razie pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem  - 32  4713481.

   

  I .30.03.2020.pdf

  II.30.03.2020(1)(1).pdf

   

   

   

 • Zaproszenie !

  Zapraszamy do "Kącika Rodzica" ,  tam czekają pyszne i słodkie przepisy  w  zakładce " Kącik Kulinarny", które możecie wykonać razem z dziećmi.

 • Wytyczne MEN w sprawie zdalnego nauczania

  WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE,  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

   

  Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach nie oznacza że dzieci i najmłodsi uczniowie przestają kontynuować proces wychowania i kształcenia. W tym czasie, dla wpierania rozwoju dzieci, trzeba realizować konkretne zadania zapisane w podstawie programowej. 

  Zadania te zobowiązują nauczyciela-wychowawcę do kontaktu z rodzicami, aby razem z nimi ustalić sposób i zakres realizowania działań edukacyjnych. W tym celu nauczyciele powinni zadbać o kontakt z rodzicami, wykorzystując np.:

  a. stronę internetową przedszkola / szkoły,

  b. komunikatory, profile przedszkoli, szkół,

  c. kontakt telefoniczny. 

  Nauczyciele wspólnie z rodzicami powinni określić najdogodniejszą formę wzajemnego kontaktu, która pozwoli im na rozważne i odpowiedzialne zorganizowanie w warunkach domowych odpowiednich form wspierania rozwoju dzieci. 

  Obecna sytuacja sprawia, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej powinna być realizowana – przy współpracy nauczyciela i rodziców – w warunkach edukacji w domu rodzinnym.

  PRZEDSZKOLE 

  Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk.

  Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. 

  Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

  Za pośrednictwem strony internetowej przedszkola/szkoły lub innej formy komunikacji nauczyciel może udostępnić rodzicom:

   a. propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;

  b. konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy jego dziecka, adekwatną do realizowanego programu;

  c. opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;

  d. linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line. 

  Materiały powinny być udostępniane w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych.

  Istotną rolę w tworzeniu warunków do edukacji przedszkolnej w domu, odgrywa współdziałanie nauczycieli z rodzicami. Formy kontaktu z rodzicami, które mają być pomocą, wsparciem ich działania, nauczyciel powinien ustalić bezpośrednio z rodzicami. Pamiętajmy, że wspieranie aktywności dzieci nie jest zadawaniem zadań i ćwiczeń do obowiązkowego wykonania. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.

   

  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

  Proces wychowania i kształcenia prowadzony w klasach I–III szkoły podstawowej umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości i sensu działania. Ten sam proces realizowany obecnie w domu ma umożliwić dzieciom poznanie tych  aspektów. Na początku rodzice powinni spokojnie przedstawić dzieciom nową sytuację, w której się znalazły. Ważne jest wyjaśnienie przyczyn izolacji rodzin i ludzi. Dzieci w nowej sytuacji są mniej zainteresowanie pisaniem zdań czy wypełnianiem kart pracy, natomiast oczekują odpowiedzi na wiele pytań zaczynających się najczęściej od słowa: „dlaczego?”.

  W domu rodzice w sposób naturalny bawią się z dziećmi i każda zabawa, gra, rozmowa, wspólne oglądanie filmu to formy wspierające rozwój dziecka. Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu daje możliwość częstszych rozmów z dziećmi na interesujące je tematy. W ten sposób można wzbogacać ich słownictwo oraz wiedzę o świecie. Ważne jest także wspólne czytanie książek, rozmawianie o nich i objaśnianie. Głośne czytanie oraz słuchanie tekstu czytanego jest najlepszą metodą nauki czytania. 

  Rodzice powinni włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe, których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne (np. ważenie, odmierzanie, odliczanie), dotyczące ochrony środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy związane z rozumieniem własnych emocji (np. doświadczanie radości zwycięstwa czy zaakceptowania przegranej podczas gier planszowych).

  Dziecko najlepiej rozwija się, kiedy uczestniczy w procesie nadawania znaczeń czynnościom i działaniom, które wykonuje. Wynika to z naturalnej potrzeby działania. W tej sytuacji nauczyciel może przekazać rodzicom za pośrednictwem strony internetowej szkoły lub innej formy komunikacji:

  a. propozycje wykonania projektów plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów do wyboru;

  b. propozycję opracowaną na potrzeby zabaw i zajęć uczniów swojej klasy, powiązaną z treściami realizowanego programu w tej klasie, opracowane przez siebie lub udostępniane propozycje zadań, ćwiczeń, twórczej aktywności uczniów;

  c. linki do słuchowisk, audycji radiowych i programów telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line; 

  d. zestaw ćwiczeń i zadań dla uczniów – przemyślanych, zgodnych z założeniami i treściami realizowanego w danej klasie programu nauczania, zgodnych z potrzebami rozwojowymi uczniów;

  e. cyfrową wersję podręcznika danej klasy (jeżeli to możliwe).

  Nauka dziecka w domu to stwarzanie warunków do jego aktywizacji we wszystkich obszarach rozwoju, a nie powtarzające się wypełnianie schematycznych zadań. Praca dziecka z zeszytem czy wypełnianie tzw. kart pracy nie powinny być podstawową formą aktywności dzieci. Pamiętaj zatem, aby przede wszystkim wspierać aktywności dzieci, a nieco rzadziej zadawać obowiązkowe zadania i ćwiczenia do wykonania.

  Istotą procesu uczenia się dziecka w wieku wczesnoszkolnym jest jego udział w eksperymentach i doświadczeniach wielozmysłowych. Eksperyment i doświadczenie wielozmysłowe to konkretne działanie w przestrzeni, mogące przybrać postać np. rodzinnych projektów. Może to być:

  a. przygotowanie produktów i pieczenie ciasta z notatką dotyczącą czasu przeprowadzania kolejnych czynności w projekcie;

  b. opracowanie rodzinnego księgozbioru z klasyfikacją książek według przyjętej zasady;

  c. zorganizowanie rodzinnego turnieju gier planszowych;

  d. rodzinna wycieczka po wirtualnym muzeum z wykonaniem notatki w postaci wydruku trzech ciekawych eksponatów i zapisu informacji o nich;

  e. budowanie z klocków konstrukcji na wybrany temat; f. przygotowanie świątecznych kartek dla koleżanek i kolegów z klasy w wersji papierowej i cyfrowej.

 • Zawieszenie zajęć.

  DRODZY RODZICE !

   

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.)

  przerwa w funkcjonowaniu naszej placówki trwać będzie do 10 kwietnia 2020r.

   

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  o czasowym ograniczeniu jednostek oświatowych (Dz.U.2020, Poz. 493) ,

  Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 5 przekazuje informacje o sposobie i trybie realizacji zadań naszego przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania:

  Nauczyciele będą wspierać edukacyjnie i wychowawczo swoich przedszkolaków w tym trudnym dla wszystkich czasie.

  Zadania przedszkola będzie realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość :

   

  1. Każda grupa posiada swoją zakładkę, w  której wychowawcy  sukcesywnie będą umieszczać materiały edukacyjne dla Państwa dzieci.
  2. Nauczyciele będą codziennie zamieszczali materiały do ćwiczeń, zadania do realizacji, linki do ciekawych stron, propozycje zabaw możliwe do realizacji przez dziecko w domu.
  3. Zadania umieszczane w zakładkach grupowych będą ściśle związane z tematyką zajęć realizowaną w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  4. Ilość zadań, stopień ich trudności będą dostosowane do możliwości psychofizycznych naszych wychowanków.
  5. Kółko sensoryczne nauczyciel będzie prowadzić zdalnie ( zakładka "Kącik rodzica").
  6. W przypadku pytań i propozycji  proszę o kontakt z dyrektorem przedszkola pod numerem  telefonu: 324 713481

   

   

 • INSPIRACJE DO WSPÓLNYCH ZABAW.

                                                                                                               Szanowni Rodzice!

   

   

   

        W związku z zaistniałą sytuacją epidemii, trudną dla nas wszystkich troszczymy się o Wasze dzieci i jesteśmy z Wami. Zależy nam, aby dzieci w najmniejszym stopniu odczuły tą trudną sytuacją bo

  Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” .

    Dlatego też ,  nauczyciele  na stronie  internetowej w poszczególnych grupach zamieszczają dla państwa propozycje materiałów i informacje o możliwych formach ich realizacji. Dodatkowo w „Kąciku dla rodzica” na stronie głównej Pani Sylwia prowadzi zdalnie kółko sensoryczne. Zachęcamy wszystkich rodziców, aby tam spojrzeć.

   

 • Rekrutacja

   

  Szanowni Rodzice!!!

   

  W związku z zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 będzie trwało od 17 marca do 24 marca 2020 roku wyłącznie pod numerem telefonu: 32 47 13 481  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00

   

   

   

   

   

 • Informacje

  Informacje przekazane przez prezydenta miasta Jastrzębia-Zdroju, Anny Hetman.

   

  Załacznik:

 • Zawieszenie zajęć

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

  w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

   

  Od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno- wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

   

  Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca 2020 roku;
  • w przedszkolu 12-go i 13-go marca 2020 roku będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze, dla dzieci, których rodzice nie mają żadnej możliwości zapewnić opieki we własnym zakresie;
  • od 16-go do 25-go marca 2020 roku przedszkole nie przyjmuje dzieci;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem,podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.

   

  Pismo przekazane przez prezydenta miasta Jastrzębia-Zdroju, Anny Hetman dotyczące zawieszenia zajęć:

 • Koronawirus

   

   

  .

 • Rekrutacja


   

  Drogi rodzicu

  Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzona jest w systemie informatycznym NABO.

   

   

  Logowanie do systemu odbywa się przez stronę:
   jastrzebie-zdroj.nabory.pl

   

  Na tej stronie znajdują się również oferty placówek, dokładny opis przedszkoli oraz elektroniczny wniosek.

  1. Wypełnienie wniosku elektronicznego jest równoznaczne z zalogowaniem się do systemu NABO.
  2. Deklaracji o kontynuowaniu nauki NIE składasz w systemie.
  • Jeśli Twoje dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że złożysz pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu.
  1. Rekrutacja obejmuje 22 Publiczne Przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju.
  2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (urodzone w latach 2017-2014) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
  3. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
  4. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
  5. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.
  6. Przydział dzieci do właściwych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

   

   

  Postępowanie rekrutacyjne w systemie NABO:

   

  1. Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z dostępu do komputera i Internetu wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
   • drukują 2 egzemplarze wypełnionego wniosku i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
  • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
  • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, które automatycznie wydrukują się wraz ze wnioskiem.
  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
  • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczenie.
  • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia w postaci oświadczenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
  • Podpisane oświadczenie jest warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do przedszkola.
  1. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
  • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
   na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

   

  W Mieście Jastrzębie-Zdrój istnieje Przedszkole Specjalne, do którego nie przeprowadza się rekrutacji. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia pedagogów specjalnych, psychologów, neurologopedów, tyflopedagoga, surdopedagoga. W placówce prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 • Rekrutacja

  Szanowni Państwo,

   

  Wg art. 150 Prawa Oświatowego wniosek zawiera "1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;" wg dalszych zapisów w podanym artykule podaje się adres zamieszkania rodziców kandydata.

   

  Poniżej przekazuje link do uchwały.

  https://bip.jastrzebie.pl/uchwala/61187/uchwala-nr-i-13-2020

   

  Pozdrawiam

 • Regulamin rekrutacji

  REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

  W JASTRZĘBIU-ZDROJU

 • Druga edycja projektu edukacyjnego „Młody da Vinci”

  Trwa  rekrutacja do drugiej edycji BEZPŁATNEGO projektu edukacyjnego

  „Młody da Vinci - innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w Cieszynie i Jastrzębiu Zdroju".

   

  O projekcie

  Celem projektu "Młody da Vinci - innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w Cieszynie i  Jastrzębiu Zdroju" jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych przez WSH przy współpracy Urzędów Miasta dla 128 uczniów.

  Wsparciem edukacyjnym zostaną objęci uczniowie z klas 1,2,3,4,5,6,7 szkoły podstawowej.
  Umożliwi im to rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych z zakresu: nauk matematyczno-przyrodniczych, metod szybkiego uczenia się, ICT, rozwiązywania problemów, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej niezbędnych na rynku pracy:

  Realizacja celu nastąpi poprzez następujące zadania:

  1. Opracowanie programu kształcenia w ramach innowacyjnych zajęć
  2. Realizacje zajęć w bloku tematycznym MŁODY GENIUSZ zawierających warsztaty z zakresu technik pamięciowych i technik szybkiego czytania
  3. Realizacje zajęć w bloku tematycznym MŁODY BADACZ zawierających warsztaty z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, metod laboratoryjnych i wycieczek edukacyjnych
  4. Realizacje zajęć w bloku tematycznym MŁODY PROGRAMISTA zawierających warsztaty z robotyki i programowania z wykorzystaniem różnorodnych robotów.

  Uczestnicy projektu:

  • 64 dzieci z klas 1,2,3,
  • \4, 5, 6, 7 z Jastrzębia Zdroju:
   • w każdym roku trwania projektu 64 dzieci – dwie grupy warsztatowa z każdego rocznika

  Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie www projektu pod adresem: kliknij tutaj!

   

  Link do rejestracji dzieci: kliknij tutaj!

 • Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w PP5 w Jastrzębiu-Zdroju

  Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w PP5 w Jastrzębiu-Zdroju

   

                                                                                                                   Załącznik

   

                                                                                                                                        do Zarządzenia Dyrektora

   

                                                                                                                                       Publicznego Przedszkola nr 5

   

                                                                                                                                       w Jastrzębiu-Zdroju

   

   

   

   

   

  Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka

   

  w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju

   

   

   

   

   

  Podstawa prawna:

   

  1. Ustawa – Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148  z póź. zm ),

  2. Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

   

  § 1

   

  Postanowienia wstępne

   

   

   

  1. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu                  nr 5  w Jastrzębiu Zdroju wprowadza się elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka  w przedszkolu – oprogramowanie WIZJA–NET –  „ Przedszkola”.

  2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu stanowi zestaw urządzeń                           z oprogramowaniem, które pozwalają na zapis czasu wejścia i wyjścia osoby wyposażonej w kartę zbliżeniową, który ją identyfikuje w systemie rejestrującym wejścia  i wyjścia.

  3. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z usług przedszkola.

  4. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad bezpłatny czas określony w statucie przedszkola. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli.

  5. Każdemu dziecku przysługuje jedna indywidualna karta zbliżeniowa z przypisanym numerem, którą Rodzic/Opiekun prawny otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie.

  6. Karta jest własnością Publicznego Przedszkola  nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

  7. Rodzic/Opiekun prawny może zamówić dodatkowe karty elektroniczne do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Zgłoszenie potrzeby dodatkowych kart składa się do Intendentki.

  8. Rodzic/Opiekun prawny uiszcza opłatę za każdą dodatkową kartę (zgodnie z cennikiem            w firmie obsługującej system). Karta nie stanowi własności Rodzica/Opiekuna prawnego, tylko jest wypożyczana na czas edukacji dziecka w przedszkolu /opłata pobierana jest za obsługę karty, a nie za zakup/. Po zakończonej edukacji dziecka kartę należy oddać.

  9. Rodzice/Opiekunowie potwierdzają podpisem odbiór kart z kodem przypisanym dziecku, który obowiązuje przez cały czas uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

  10.  Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu wejścia i wyjścia z przedszkola przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych za pomocą rejestratora – czytnika zamontowanego w placówce.

  11.  System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój  oraz Zarządzeniem dyrektora przedszkola  dotyczącym kosztów wyżywienia. 

  12.  Przyprowadzając dziecko Rodzic/Opiekun prawny rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane (urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika i sygnalizuje zdarzenie wejścia sygnałem dźwiękowym i świetlnym - zapala się dioda). Kolejne zbliżenie karty do czytnika, generuje błędy w systemie (ewidencja wielokrotnego wejścia dziecka do przedszkola).

  13.  Odbierając dziecko z przedszkola postępuje się analogicznie jak w pkt 12 – przyłożenie karty  rejestruje godzinę odbioru dziecka.

  14.  Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.

  15.  Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się
   z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola od otwarcia do zamknięcia placówki - z odliczeniem 5 godzin bezpłatnego pobytu dziecka                       w placówce.

  16.  Podczas odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego należy zarejestrować odbiór dziecka na czytniku.

  17.  W okresie dyżuru wakacyjnego Rodzic/Opiekun dziecka, które zostało na ten dyżur zapisane, rejestruje swoje wejście/wyjście na czytniku dyżurującego przedszkola kartą, którą posiada po wcześniejszym zarejestrowaniu jej w dyżurującej placówce.

  18.  Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków, zadeklarowana w informacji o świadczenie usług Przedszkola.

  19.  Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów obsługi karty (10 zł).

  20.  W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od przedszkola, dopuszcza się możliwość czasowego prowadzenia papierowej ewidencji czasu pobytu dziecka
   w przedszkolu dziennik zajęć lub Karta ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

    

   

  § 2

   

   

   

  Przyprowadzanie i odbieranie dziecka

   

  1. Rodzice/Prawni opiekunowie lub inne upoważnione osoby przyprowadzające dziecko niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola zobowiązani są do przyłożenia Karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika rejestrującego WEJŚCIE i WYJŚCIE znajdującego się w pobliżu drzwi wejściowych do przedszkola.

  2. Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności swojego dziecka w przedszkolu Rodzice/Prawni opiekunowie kierują się do szatni.

   3. Po przebraniu dziecka Rodzice/Prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione oddają  dziecko pod opiekę nauczyciela w sali.

   

  1. W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka Rodzic/Opiekun  prawny lub inna osoba upoważniona do odbioru dziecka zobowiązana jest powiadomić nauczyciela i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem w „Karcie ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu”.

   

  1. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień w/g maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola.

  2. Zakazuje się udostępniania kart osobom nieupoważnionym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.

  3. Zakazuje się korzystania z kart innych użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.

  4. Rejestrowania przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą karty magnetycznej może dokonać tylko osoba dorosła. Dzieciom nie wolno używać kart.

  5. Rodzic/Opiekun prawny oraz osoby upoważnione do przyprowadzania bądź odbioru dziecka są zobowiązani do przestrzegania deklarowanych godzin pobytu dziecka                        w przedszkolu.

        

   

  § 3

   

  Sposób naliczania odpłatności za pobyt  i wyżywienie dziecka w przedszkolu

   

  1. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka uiszczają odpłatność za pobyt dziecka
  w przedszkolu wykraczający poza godziny bezpłatnego czasu określonego w statucie przedszkola  oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

   

  2. Płatności za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz deklarowaną ilość  posiłków żywieniowych na  dany rok szkolny naliczane są na podstawie odczytu kart  zbliżeniowych.

   

  3. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za  godziny pobytu             w przedszkolu uwzględniające faktyczny czas pobytu dziecka w placówce wykazany przez elektroniczny system ewidencji.

   

  4. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za wyżywienie dziecka
  w przedszkolu, uwzględniające dni nieobecności w placówce.

   

  5. Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wcześniejszego odbioru
  z placówki nie pomniejsza odpłatności za wyżywienie o koszt niezjedzonego posiłku.

   

  6. Wszelkich rozliczeń, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 dokonuje wyznaczony pracownik przedszkola.

   

  § 4

   

  Postanowienia końcowe

   

  1. Koszt karty z przyczyn niezależnych od przedszkola  może w przyszłości ulegać zmianie.

   

  2. Zmiana wysokości opłaty za kartę nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.

   

  3. Zmiana opłaty za kartę musi być podana do wiadomości Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola w sposób przyjęty w danej placówce (poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń).

   

  4. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem : przedszkole5jastrzębie.edupage.org

   

  5. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami               i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

   

  6. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt              i żywienie dziecka w przedszkolu udziela Rodzicom/Opiekunom prawnym dziecka  intendent przedszkola.

   

  7. Niniejsze zasady obowiązują od 01 grudnia 2019r.

   

 • PASOWANIE

  UWAGA!!

   

    UROCZYSTOŚĆ

  "PASOWANIA  NA PRZEDSZKOLAKA"

  W GRUPIE "KRASNOLUDKI"

  ODBĘDZIE SIĘ 26.11.2019R.

  O GODZINIE 10.00.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW.

   

  KRASNOLUDKI .

   

 • "Młody da Vinci"

  ..